Gdy dziecko w danym roku osiągnie wiek 25 lat albo nie spełni któregoś z innych warunków uprawniających rodzica lub opiekuna do zwolnienia z podatku, to jeśli choćby jeden dzień w roku to dziecko spełniało ten warunek - rodzic ma prawo do ulgi za cały rok - tj. w pełnym zakresie (tzn. może wskazywać, że dla danego dziecka warunek spełnił).