Regulamin Forum Dyskusyjnego

§ 1. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. usługodawca:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra),

 2. Forum Dyskusyjne – baza danych składająca się z pojedynczych wypowiedzi (maksymalnie 1.000 znaków) o charakterze opisującym, oceniającym lub normatywnym, dodawanych przez użytkowników Forum Dyskusyjnego, które składają się na wątki tematyczne tworzące serwis internetowy dostępny w postaci stron www pod adresem forum.gofin.pl,
 3. użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z wypowiedzi lub mechanizmów stanowiących zawartość Forum Dyskusyjnego,
 4. mechanizm – ciąg znaków i poleceń, napisanych w języku programowania, który w serwisie Forum Dyskusyjne odpowiedzialny jest za realizację określonego zadania lub usługi,
 5. usługa – grupa mechanizmów Forum Dyskusyjnego realizujących określone zadanie. Dodatkowe usługi udostępnione w serwisie Forum Dyskusyjne zostały opisane w dziale "o Forum >>> Korzyści z rejestracji",
 6. rejestracja – proces polegający na udostępnieniu usługodawcy podstawowych danych identyfikacyjnych użytkownika (nazwy użytkownika, hasła oraz adresu e-mail), jako danych niezbędnych do: prawidłowego przeprowadzenia rejestracji oraz realizacji wszystkich usług (dodatkowych opcji) udostępnionych w ramach Forum Dyskusyjnego dla użytkowników zarejestrowanych,
 7. logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalająca na weryfikację użytkownika oraz usług mu przypisanych,
 8. pliki cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika podczas użytkowania Forum Dyskusyjnego, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Forum Dyskusyjnego.
§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego oraz prawa i obowiązki użytkownika i usługodawcy.
 2. Korzystając z Forum Dyskusyjnego użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
§ 3. Zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego
 1. Forum Dyskusyjne dostępne jest przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.
 2. Możliwość korzystania z zawartości Forum Dyskusyjnego ma każdy użytkownik internetu zainteresowany tą usługą.
 3. Korzystanie z zawartości Forum Dyskusyjnego jest bezpłatne i nie jest uzależnione od posiadania prenumeraty czasopism lub gazety lub posiadania ważnego abonamentu na dostęp do serwisów internetowych usługodawcy.
 4. Poprzez korzystanie z Forum Dyskusyjnego rozumieć należy: przeglądanie stron WWW z wypowiedziami innych użytkowników, dodawanie własnych wypowiedzi, rejestrację i logowanie użytkownika, korzystanie z wyszukiwarki, korzystanie z innych usług dodatkowych opisanych w dziale "o Forum >>> Korzyści z rejestracji",
 5. Usługodawca umożliwia użytkownikom Forum Dyskusyjnego zgłoszenie naruszenia Regulaminu Forum Dyskusyjnego w przypadku, gdy w opinii użytkownika dana wypowiedź narusza Regulamin.
 6. Usługodawca umożliwia użytkownikom Forum Dyskusyjnego dokonanie rejestracji użytkownika. Rejestracja użytkownika nie jest czynnością obowiązkową, jednak umożliwia zarejestrowanym użytkownikom korzystanie z dodatkowych funkcji forum, opisanych na stronach Forum Dyskusyjnego w zakładce "Korzyści z rejestracji".
 7. Usługodawca udostępnia zarejestrowanym użytkownikom narzędzie umożliwiające zarządzanie sposobem korzystania z Forum Dyskusyjnego oraz dodatkowymi usługami z nim związanych. Ustawienia te można wprowadzać w zakładce "Moje konto >>> Moje ustawienia".
 8. Zamieszczając na łamach Forum Dyskusyjnego wypowiedzi w postaci tematów lub komentarzy, użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na ich publikowanie w mediach wydawanych przez usługodawcę.
 9. Usługodawca nie udziela indywidualnych konsultacji na łamach Forum Dyskusyjnego.
§ 4. Wymagania techniczne
 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Forum Dyskusyjnego po spełnieniu przez użytkownika następujących wymagań:
  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem MS Windows,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
  • podłączenie do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarka internetowa:
   • Chrome w wersji 15 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 16 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Edge 20 lub wyższej

   z włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka) dla wszystkich domen internetowych*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Forum Dyskusyjnym, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.
§ 5. Prawa i obowiązki użytkownika
 1. Użytkownicy Forum Dyskusyjnego zobowiązują się do nie używania w treści dodawanych tematów, w treści komentarzy, w treści danych identyfikacyjnych podawanych podczas rejestracji:
  1. słów, wyrażeń, zwrotów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne,
  2. treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową,
  3. treści naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających,
  4. treści komentujących, piętnujących, pomawiających lub ośmieszających osoby z życia publicznego i politycznego, zarówno poprzez cytowanie nazwisk tych osób jak i funkcji lub stanowisk, które piastują, jak i w sposób umożliwiający rozpoznanie (zidentyfikowanie) tych osób,
  5. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących dla wywołania kłótni,
  6. treści propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki,
  7. treści przyczyniających się do łamania praw autorskich (w tym przedruki ze środków przekazu),
  8. treści zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe,
  9. treści będących spamem niemającym nic wspólnego z danym tematem lub komentarzem,
  10. treści reklamowych i innych promujących określone produkty, firmy, wydarzenia, strony internetowe, osoby, itp.
 2. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w ramach Forum Dyskusyjnego należą do usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).
 3. Korzystanie z treści publikowanych w ramach Forum Dyskusyjnego nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Żadna część, jak i całość treści, z których użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody usługodawcy jest zabronione.
 5. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że podane dane identyfikacyjne użytkownika nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawnych oraz niniejszego Regulaminu Forum Dyskusyjnego.
 6. Korzystanie z Forum Dyskusyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oznaczanie wypowiedzi i wiadomości nazwą użytkownika podaną przy rejestracji lub wpisaną w formularzu dodawania wypowiedzi (tematu lub komentarza).
 7. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do wglądu i edycji swoich danych (w tym danych osobowych), jak również do ich usunięcia.
 8. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do rezygnacji z dokonanej rejestracji. Rezygnacja z rejestracji polega na zablokowaniu przez usługodawcę możliwości korzystania z forum i dodatkowych usług przez wyrejestrowanego użytkownika. Po okresie 360 dni od dnia zablokowania konta, konto jest usuwane. Rezygnacja z rejestracji użytkownika nie powoduje usunięcia dotychczasowych tematów i komentarzy dodanych przez wyrejestrowywanego użytkownika. W okresie 360 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji z konta Użytkownik ma prawo do ponownego przywrócenia aktywności tego konta. Zarówno rezygnacja z dokonanej rejestracji, jak i przywrócenie aktywności zablokowanego konta są wykonywane przez usługodawcę na pisemny wniosek użytkownika przesłany na adres e-mail: rwe@gofin.pl.
 9. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do usunięcia podanego adresu e-mail. Usuwanie adresu e-mail realizowane jest na pisemny wniosek użytkownika przesłany na adres e-mail: rwe@gofin.pl.
§ 6. Uprawnienia usługodawcy
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. usuwania określonych wypowiedzi lub wątków tematycznych bez podania przyczyny,
  2. usuwania wypowiedzi lub wątków tematycznych naruszających niniejszy regulamin,
  3. zablokowania możliwości dodawania treści użytkownikowi, który dopuszcza się łamania niniejszego regulaminu,
  4. usuwania z bazy Forum Dyskusyjnego wątków tematycznych starszych niż 6 miesięcy,
  5. wprowadzania ograniczeń liczby i ilości wypowiedzi, tematów obserwowanych,
  6. usuwania kont użytkowników oraz wypowiedzi sugerujących, że autorem jest usługodawca,
  7. prowadzenia na łamach Forum Dyskusyjnego akcji promocyjnych i autopromocyjnych,
  8. usuwania kont użytkowników drastycznie naruszających obowiązujące prawo i Regulamin Forum.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika wraz z wszystkimi danymi i ustawieniami tego konta jeżeli zarejestrowany użytkownik nie logował się na odpowiadające temu użytkownikowi dane identyfikacyjne użytkownika przez okres 360 dni.
§ 7. Ochrona danych osobowych
 1. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.) usługodawca informuje, że do realizacji usługi niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących adres IP urządzenia lub sieci użytkownika.
 2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Administratorem danych osobowych jest usługodawca.
 4. Forum Dyskusyjne wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas użytkowania Forum Dyskusyjnego. Pliki cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas "życia", tj. czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi, świadczonej drogą elektroniczną. Pliki cookies zamieszczane są również przez podmioty współpracujące z usługodawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Forum Dyskusyjne zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której użytkownik korzysta z Forum Dyskusyjnego jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez Forum Dyskusyjne zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).
 5. Forum Dyskusyjne korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Forum Dyskusyjnego może okazać się niemożliwe. Korzystając z serwisu Forum Dyskusyjne użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
§ 8. Odpowiedzialność usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Forum Dyskusyjnego spowodowane:
  • działaniem sił wyższych,
  • awarią powstałą z winy użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym użytkownika,
  • jakością łącza (połączenia) użytkownika z siecią Internet,
  • awariami urządzeń dostawców internetu użytkownika.
 2. Treści publikowane na łamach serwisu Forum Dyskusyjne nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie treści publikowane są przez użytkowników Forum Dyskusyjnego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone przez użytkowników treści oraz nie koryguje ich wypowiedzi pod kątem zawartości merytorycznej.
§ 9. Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu Forum Dyskusyjne należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu Forum Dyskusyjne należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 3. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy rwe@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 5. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 6. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§ 10. Postanowienia końcowe Regulamin Forum Dyskusyjnego dostępny jest pod adresem forum.gofin.pl/regulamin.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
An Error Occurred: Internal Server Error

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.