Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów

Regulamin Forum dyskusyjnego

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 0000052107 (Zielona Góra),

 2. Forum dyskusyjne – baza danych składająca się z pojedynczych wypowiedzi o charakterze opisującym, oceniającym lub normatywnym, dodawanych przez Użytkowników Forum dyskusyjnego, które składają się na wątki tematyczne tworzące serwis internetowy dostępny w postaci stron www pod adresem https://forum.gofin.pl, w ramach Forum dyskusyjnego Użytkownikom Zalogowanym udostępniane są także dodatkowe Usługi elektroniczne ułatwiające korzystanie z serwisu.
 3. Zasoby – bazy danych składające się z treści i usług cyfrowych, w szczególności z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, materiałów wideo, e-booków, e-wydań, e-publikacji, wzorów druków, przepisów, wskaźników i stawek, kalkulatorów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, tworzące serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowo-księgowej i prawa pracy, udostępnione pod adresem internetowym wskazanym w opisie. Zasoby udostępnione są jako zasoby darmowe, zasoby płatne oraz zasoby premium, przy czym szczegóły dotyczące zasobów płatnych i premium, w tym zawartość, ceny, zasady udostępniania, okresy dostępu, dostępy promocyjne, itp., lub też – w przypadku usług – sposób funkcjonowania, opisane są szczegółowo na stronach Sklepu internetowego. Zasoby opracowywane są na podstawie stanu prawnego obowiązującego na dzień ich publikacji.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z wypowiedzi stanowiących zawartość Forum dyskusyjnego lub jego funkcjonalności.
 5. Usługa elektroniczna – usługi cyfrowe realizujące standardowe i dodatkowe funkcje Forum dyskusyjnego dodatkowe Usługi elektroniczne opisano w dziale "o Forum >>> Korzyści z rejestracji".
 6. Rejestracja – proces polegający na ustaleniu i udostępnieniu Usługodawcy podstawowych Danych identyfikacyjnych, które są niezbędne do identyfikacji Użytkownika oraz realizacji wszystkich dodatkowych Usług elektronicznych udostępnionych w ramach Forum dyskusyjnego Użytkownikom zalogowanym.
 7. Dane identyfikacyjne – nazwa Użytkownika i hasło, ustalane indywidualnie przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 8. Logowanie  - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika oraz przysługujących mu Usług elektronicznych.
 9. Pliki cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas korzystania z Forum dyskusyjnego, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Forum dyskusyjnego.
 10. Spersonalizowana reklama – oznacza zbieranie danych za pośrednictwem Zasobów lub innych źródeł w celach profilowania i dostarczania reklamy opartej na preferencjach lub zainteresowaniach znanych lub wywnioskowanych z zebranych danych oraz zbieranie danych o aktywności Użytkownika w ramach jednego Zasobu w celu profilowania i dostarczania reklamy opartej na tych danych za pośrednictwem innego Zasobu poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody.
§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum dyskusyjnego oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.
 2. Korzystając z Forum dyskusyjnego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
§ 3. Wymagania techniczne
 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Forum dyskusyjnego dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:
  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet
  2. system operacyjny:
   • Microsoft Windows 7 lub nowszy,
   • Mac OS X 10.7 lub nowszy,
   • Android 5.1 lub nowszy,
   • IOS 9.3 lub nowszy.
  3. przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script:
   • MS Windows:
    • Opera w wersji 38 lub nowszej,
    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Edge w wersji 20 lub nowszej,
   • Mac OS:
    • Opera w wersji 38 lub nowszej,
    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Safari 9
   • Android:
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Firefox 59,
    • Opera, Opera Mini,
   • IOS:
    • Safari,
    • Firefox 9.0,
    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,
    • Opera Mini 16,
  4. włączenie obsługi Plików cookies*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie Plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości Zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w serwisie Forum dyskusyjne, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.
§ 4. Zasady korzystania
 1. Forum dyskusyjne dostępne jest przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.
 2. Możliwość korzystania z zawartości Forum dyskusyjnego ma każdy Użytkownik internetu zainteresowany tym serwisem.
 3. Korzystanie z zawartości Forum dyskusyjnego jest bezpłatne i nie jest uzależnione od zakupu innych produktów Usługodawcy, w tym od posiadania prenumeraty Czasopism lub Gazety, lub posiadania ważnego abonamentu na dostęp do innych Zasobów Usługodawcy.
 4. Poprzez korzystanie z Forum dyskusyjnego rozumieć należy: przeglądanie stron internetowych z wypowiedziami innych Użytkowników, dodawanie własnych wypowiedzi, Rejestrację i Logowanie Użytkownika, korzystanie z wyszukiwarki, drukowanie wypowiedzi, korzystanie z innych dodatkowych Usług elektronicznych opisanych w dziale "o Forum >>> Korzyści z rejestracji".
 5. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Forum dyskusyjnego zgłoszenie naruszenia Regulaminu Forum dyskusyjnego, w przypadku gdy w opinii Użytkownika dana wypowiedź narusza Regulamin.
 6. Usługodawca umożliwia Użytkownikom Forum dyskusyjnego dokonanie Rejestracji Użytkownika. Rejestracja Użytkownika nie jest czynnością obowiązkową, jednak umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu, opisanych na stronach Forum dyskusyjnego w zakładce "Korzyści z rejestracji".
 7. Usługodawca udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom funkcje umożliwiające zarządzanie sposobem korzystania z Forum dyskusyjnego oraz dodatkowymi Usługami elektronicznymi związanymi z  serwisem. Ustawienia tych funkcji można wprowadzać w zakładce "Moje konto >>> Moje ustawienia".
 8. Zamieszczając na łamach Forum dyskusyjnego wypowiedzi w postaci tematów lub komentarzy, Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na ich publikowanie w mediach wydawanych przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca nie udziela indywidualnych konsultacji na łamach Forum dyskusyjnego.
§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownicy Forum dyskusyjnego zobowiązują się do nieużywania w treści dodawanych tematów, w treści komentarzy, w treści Danych identyfikacyjnych podawanych podczas Rejestracji:
  1. słów, wyrażeń, zwrotów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne,
  2. treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową,
  3. treści naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających,
  4. treści komentujących, piętnujących, pomawiających lub ośmieszających osoby z życia publicznego i politycznego, zarówno poprzez cytowanie nazwisk tych osób, jak i funkcji lub stanowisk, które piastują, jak i w sposób umożliwiający rozpoznanie (zidentyfikowanie) tych osób,
  5. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących dla wywołania kłótni,
  6. treści propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki,
  7. treści przyczyniających się do łamania praw autorskich (w tym przedruki ze środków przekazu),
  8. treści zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe,
  9. treści będących spamem niemającym nic wspólnego z danym tematem lub komentarzem,
  10. treści reklamowych i innych promujących określone produkty, firmy, wydarzenia, strony internetowe, osoby, itp.
 2. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że podane Dane identyfikacyjne nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawnych oraz niniejszego Regulaminu Forum dyskusyjnego.
 3. Korzystanie z Forum dyskusyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oznaczanie wypowiedzi i wiadomości nazwą Użytkownika podaną przy Rejestracji lub wpisaną w formularzu dodawania wypowiedzi (tematu lub komentarza).
 4. Użytkownik zarejestrowany ma prawo do rezygnacji z dokonanej Rejestracji. Rezygnacja z Rejestracji polega na zablokowaniu przez Usługodawcę możliwości korzystania z Forum dyskusyjnego i dodatkowych Usług elektronicznych przez wyrejestrowanego Użytkownika. Po okresie 360 dni od dnia zablokowania konta, konto jest usuwane. Rezygnacja z Rejestracji Użytkownika nie powoduje usunięcia dotychczasowych tematów i komentarzy dodanych wcześniej jako zalogowany Użytkownik. W okresie 360 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji z konta Użytkownik ma prawo do ponownego przywrócenia aktywności tego konta. Zarówno rezygnacja z dokonanej Rejestracji, jak i przywrócenie aktywności zablokowanego konta są wykonywane przez Usługodawcę na pisemny wniosek Użytkownika przesłany na adres e-mail: rwe@gofin.pl.
§ 6. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Za prawidłową realizację usługi uznaje się udostępnienie przez Usługodawcę Forum dyskusyjnego w sposób umożliwiający Użytkownikowi na korzystanie z niego na zasadach określonych w § 4.
 2. W przypadku, gdy Usługodawca nie zrealizował usługi, Usługobiorca ma prawo wezwać Usługodawcę do wykonania swojego zobowiązania. Jeżeli Usługodawca nie zrealizuje usługi w terminie 2 dni roboczych Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z usługi.
 3. W przypadku niewłaściwej realizacji usługi Usługobiorca może żądać od Usługodawcy prawidłowej realizacji usługi lub też zrezygnować z usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. usuwania określonych wypowiedzi lub wątków tematycznych bez podania przyczyny,
  2. usuwania wypowiedzi lub wątków tematycznych naruszających niniejszy Regulamin,
  3. zablokowania możliwości dodawania treści Użytkownikowi, który dopuszcza się łamania niniejszego Regulaminu,
  4. usuwania z bazy Forum dyskusyjnego wątków tematycznych starszych niż 6 miesięcy,
  5. wprowadzania ograniczeń liczby i ilości wypowiedzi, tematów obserwowanych,
  6. usuwania kont Użytkowników oraz wypowiedzi sugerujących, że autorem jest Usługodawca,
  7. prowadzenia na łamach Forum dyskusyjnego akcji promocyjnych i autopromocyjnych,
  8. usuwania kont Użytkowników drastycznie naruszających obowiązujące prawo i Regulamin Forum.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika wraz z wszystkimi danymi, ustawieniami tego konta oraz wprowadzonymi przez Użytkownika wypowiedziami, jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie logował się na odpowiadające temu Użytkownikowi Dane identyfikacyjne przez okres 360 dni.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Forum dyskusyjnego spowodowane:
  1. działaniem sił wyższych,
  2. awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika,
  3. jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią internet,
  4. awariami urządzeń dostawców internetu Użytkownika.
 7. W celu prawidłowego funkcjonowania usługi Usługodawca ma prawo do aktualizacji Zasobów i Forum dyskusyjnego oraz mechanizmów odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie. Zmiany te wprowadzane są przez Usługodawcę bezpłatnie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niezainstalowanie lub pominięcie wprowadzenia udostępnionych zmian lub aktualizacji może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Zasobów i Forum dyskusyjnego lub brak możliwości realizacji usługi. Jeżeli ww. zmiany w sposób istotny wpływają negatywnie na Zasoby lub udostępnione usługi Usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy.
 8. Treści publikowane na łamach serwisu Forum dyskusyjne nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.
 9. Wszelkie treści publikowane są przez Użytkowników Forum dyskusyjnego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników treści oraz nie koryguje ich wypowiedzi pod kątem zawartości merytorycznej.
§ 7. Prawa autorskie
 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w ramach Forum dyskusyjnego należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Korzystanie z treści publikowanych w ramach Forum dyskusyjnego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
§ 8. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies Usługodawcy.

§ 9. Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu Forum dyskusyjne należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy rwe@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu: 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00,
  3. faksem na numer: 95 720 85 60,
  4. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.
§ 10. Postanowienia końcowe Regulamin Forum dyskusyjnego dostępny jest pod adresem https://forum.gofin.pl/regulamin.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.