Konieczność zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot ulgi na zakup kas rejestrujących występuje w sytuacji, gdy podatnik w okresie TRZECH lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

zaprzestanie użytkowania kasy,
nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
nie zapewni połączenia umożliwiającego przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,
naruszy obowiązki wynikające z art. 111 ust. 3ab ustawy o VAT czyli nie prowadzi ewidencji sprzedaży w przypadku gdy nastąpi trwałe lub czasowe przerwanie połączenia z CRK z przyczyn niezależnych od podatnika.