Składki na ubezpieczenie społeczne naliczyć proporcjonalnie do dnia zgonu, a zdrowotne w całości.