§ 6. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca.

2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,20,20,2252,,,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia.html