Tak.
"Cena za sporządzenie operatu szacunkowego powinna powiększać wartość zakupionego środka trwałego jako „koszt związany z zakupem środka trwałego", w przypadku gdy został on naliczony przed dniem przekazania tego środka do używania u kupującego (wyrok WSA w Gliwicach z 6 października 2014)