Zwrot nadpłaty: 130/201
Przekazanie dochodów na rachunek budżetu: 223/130
Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów: 800/223