Z wynagrodzenia netto do kwoty wolnej , nie więcej niż 50%;
z zasiłku 25% brutto zasiłku, przy zachowaniu kwoty olnej proporcjonalnej obow. z zasiłków