Art. 23.1 pdof
3b. W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, przepis ust. 1 pkt 46a [=>nkup 25%] stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu osobowego.