Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r.
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy
oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (wyciąg)

„§ 3. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
...
oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.”