Generalnie zajęcie dot. umowy zlecenia obejmuje 100% wypłaty, chyba, że pismo o egzekucji wskazuje inaczej;

musisz odpowiedzieć urzędowi zg z pkt wymienionymi na zajęciu, a zleceniobiorca powinien sam uzgodnić w US i przedstawić, że to jedyne zrodło utrzymania