LOGOWANIE
Nie posiadasz konta? Zarejestruj się »
Użytkownik lub E-mail
Hasło
POLECAMY »
Prenumerata 2017 »
Egzemplarz bezpłatny »
PKWiU ze stawkami VAT 2016 - Darmowy serwis »
Dyżury telefoniczne specjalistów »
PIT 2016 - Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
PRENUMERATA 2017
Wideoporady Ekspertów Gofinu
Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
ARCHIWALNY TEMAT FORUM

Zmiany pdof 2013

  [682980]
*Peterka | 2012-12-04 14:04:25 | 193.***.***.110
Podatki 2013: Zmiany w PIT. Obowiązek zmniejszania kosztów uzyskania przychodów

1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Wprowadza ona zmiany do kilku ustaw, między innymi do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).

Komentarz 1:  *Peterka | 2012-12-04 14:04:58 | 193.***.***.110

Dzień poniesienia kosztu

Na wstępie należy zaznaczyć, że zmianie nie ulegnie definicja dnia poniesienia kosztu. Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów co do zasady uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Komentarz 2:  *Peterka | 2012-12-04 14:05:09 | 193.***.***.110

Natomiast w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe – zarówno podlegających pod reżim ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT – zasadą wynikającą z art. 22 ust. 5d ustawy o PIT i art. 15 ust. 4e ustawy o CIT jest to, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w razie braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Od powyższych reguł istnieją pewne wyjątki, które dotyczą np. zaniechanych inwestycji, kosztów prac rozwojowych czy składek ZUS.

Komentarz 3:  *Peterka | 2012-12-04 14:05:19 | 193.***.***.110

Data upływu terminu płatności

Na gruncie ustawy z 16 listopada 2012 r. data upływu terminu płatności ma kluczowe znaczenie. Wyznacza ona początek 30-dniowego terminu, w którym przedsiębiorca ma nieprzekraczalny obowiązek uregulowania zobowiązania.

W przeciwnym wypadku dotkną go bowiem sankcje wynikające z dodanego ustawą z 16 listopada 2012 r. art. 24d ustawy o PIT i art. 15b ustawy o CIT.

Komentarz 4:  *Peterka | 2012-12-04 14:05:33 | 193.***.***.110

Obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury

Artykuł 24d ust. 1 ustawy o PIT (art. 15b ust. 1 ustawy o CIT) stanowi, że w razie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Na uwagę zasługuje również ust. 2 tych artykułów. Zapobiega on sytuacji, w której dochodziłoby do wydłużania okresów płatności w taki sposób, że podstawowy cel ustawy, jakim było ograniczenie zatorów płatniczych, nie mógłby być zrealizowany.

Komentarz 5:  *Peterka | 2012-12-04 14:05:50 | 193.***.***.110

...Jeśli bowiem ustalono termin płatności dłuższy niż 60 dni, wówczas zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Oznacza to, że przypadku terminów płatności dłuższych niż 60 dni maksymalny czas, w którym przedsiębiorca, który nie płaci za zakupione towary czy usługi, nie narażając się jednocześnie na konieczność korygowania kosztów o wartość już zaksięgowanej faktury, to 90 dni od dnia, w którym doszło do zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Komentarz 6:  *Peterka | 2012-12-04 14:06:02 | 193.***.***.110

Kiedy należy zmniejszyć koszty o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?

Jak wynika z art. 24d ust. 3 ustawy o PIT (art. 15b ust. 1 ustawy o CIT), zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.

Zauważyć należy, że w powyższych ustępach jest mowa zarówno o:

terminie płatności, jak i
terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności oraz
upływie 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Można więc mieć wątpliwości, o który z terminów chodzi. Jednak z uwagi na brzmienie ust. 5 oczywiste jest, że przez „termin określony w tych przepisach” należy rozumieć termin wymieniony w pkt 2 lub 3 powyżej.

Komentarz 7:  *Peterka | 2012-12-04 14:06:13 | 193.***.***.110

...Tak więc zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z niezapłaconych faktur (rachunków oraz innych dokumentów) dokonuje się w miesiącu, w którym mija 30 dni od daty upływu terminu płatności, lub – w razie gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – w miesiącu, w którym mija 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Komentarz 8:  *Peterka | 2012-12-04 14:06:35 | 193.***.***.110

Obowiązek zwiększenia przychodów o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury

Wspomniany wyżej ust. 5 artykułu 24d ustawy o PIT (art. 15b ustawy o CIT) stanowi, że jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy „brakuje” kosztów, które można zmniejszyć, przedsiębiorca ma obowiązek o tę brakującą kwotę powiększyć uzyskane przychody.

Komentarz 9:  *Peterka | 2012-12-04 14:06:39 | 193.***.***.110

Warto zwrócić uwagę, że jest to działanie wymagane przez prawo podatkowe, a konkretnie przez analizowaną ustawę z 16 listopada 2012 r. Ma ono uzasadnienie w postaci konieczności osiągnięcia zamierzonego przez ustawodawcę efektu, tj. ustalenia dochodu do opodatkowania w wysokości różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodu, wśród których nie będzie „przeterminowanych” faktur.

Komentarz 10:  *Peterka | 2012-12-04 14:07:08 | 193.***.***.110

Z drugiej jednak strony prowadzi ono do nieuzasadnionego zwiększania przychodów przedsiębiorcy. Przychody takie trzeba zakwalifikować jako tzw. pozostałe przychody, ujmowane w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (w przypadku ksiąg rachunkowych – pozostałe przychody operacyjne).

I w tym miejscu może pojawić się problem, np. konieczności zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z przekroczeniem przez osobę fizyczną limitu przychodów równowartości 1 200 000 euro. Do limitu tego należy bowiem wliczyć wszystkie przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT. Potwierdza to między innymi dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 15 listopada 2007 r., nr ITPB1/415-168/07/PSZ.

Komentarz 11:  *Peterka | 2012-12-04 14:07:19 | 193.***.***.110

Stwierdził on, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od tego, czy w poprzednim roku podatkowym prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy też księgi rachunkowe, w kwestii obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych związani są treścią powołanego uprzednio art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, który wyraźnie wskazuje, że do obliczenia wysokości limitu przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy stosować definicję przychodów zawartych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Komentarz 12:  *Peterka | 2012-12-04 14:07:39 | 193.***.***.110

Przykład:

Przedsiębiorca otrzymał fakturę dokumentującą poniesienie kosztu uzyskania przychodów z 2 stycznia 2013 r. na kwotę 1000 zł netto plus 230 zł VAT, ze wskazaną na niej datą płatności: 9 stycznia 2013 r. Kwotę netto wynikającą z faktury ujął w kosztach stycznia pod datą wystawienia faktury.

Sytuacja 1: przedsiębiorca dokonał zapłaty całej kwoty, tj. 1230 zł, 8 lutego 2013 r.Przedsiębiorca nie uregulował zobowiązania w terminie wskazanym na fakturze. Nie uczynił tego również do końca stycznia 2013 r.

Z uwagi jednak na to, że od dnia upływu terminu płatności, tj. od 9 stycznia 2013 r., do końca stycznia nie upłynęło 30 dni, przedsiębiorca ma prawo pozostawić kwotę 1000 zł wynikającą z otrzymanej faktury w kosztach uzyskania przychodów.

Komentarz 13:  *Peterka | 2012-12-04 14:07:57 | 193.***.***.110

Sytuacja 2: przedsiębiorca dokonał zapłaty całej kwoty, tj. 1230 zł, 27 lutego 2013 r.

Zobowiązanie zostało uregulowane zarówno po terminie wskazanym w fakturze, jak i po terminie zakreślonym przez ustawodawcę (upływ terminu płatności + 30 dni), który w analizowanym przykładzie przypada na 9 lutego 2013 r.

Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek zmniejszenia w lutym kosztów uzyskania przychodów o 1000 zł netto, wynikające z niezapłaconej faktury.

Jednocześnie – z uwagi na to, że uregulował zaległość 27 lutego 2013 r. – ma prawo zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o tę kwotę.

Mimo że w tym konkretnym przypadku operacja ta będzie neutralna podatkowo, ponieważ dojdzie zarazem do zmniejszenia i do zwiększenia kosztów, wydaje się, że w księgach obie te operacje powinny znaleźć odzwierciedlenie.

Komentarz 14:  *Peterka | 2012-12-04 14:08:09 | 193.***.***.110

Sytuacja 3: przedsiębiorca dokonał zapłaty części kwoty, tj. 1000 zł (zamiast 1230 zł), 20 marca 2013 r.

W tym przypadku doszło do uregulowania jedynie części należności, przy czym zapłaty dokonano w takim terminie, że konieczne było zmniejszenie w lutym kosztów uzyskania przychodów o 1000 zł netto, która wynikała z niezapłaconej faktury.

Zapłacona kwota 1000 zł może zostać rozliczona jako zwiększenie kosztów w marcu 2013 r. Trzeba jednak pamiętać o tym, że należy ją traktować jako brutto. Wyliczenia kwoty netto należy dokonać metodą „w stu”. Oznacza to, że koszty uzyskania przychodów zostaną zwiększone o 813,01 zł.

Komentarz 15:  *Peterka | 2012-12-04 14:08:23 | 193.***.***.110

Od kiedy należy stosować nowe przepisy?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek stosowania przepisów wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2012 r. począwszy od 1 stycznia 2013 r.

Dotyczy to również podatników podatku dochodowego od osób prawnych, chyba że ich rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2013 r., a zakończy się po 31 grudnia 2012 r. Wówczas zgodnie z art. 17 ustawy z 16 listopada 2012 r. stosują oni do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.

Komentarz 16:  *Peterka | 2012-12-04 14:08:36 | 193.***.***.110

Na zakończenie

Warto pamiętać o tym, że na mocy ustawy z 16 listopada 2012 r. przedsiębiorcy niejako uzyskali dodatkowy 30-dniowy termin na zapłatę już wymagalnych zobowiązań z tytułu zakupionych towarów i usług. Do czasu jego upływu nie ponoszą negatywnych konsekwencji wprowadzonych tą ustawą z powodu nieuregulowania płatności.

Nadal jednak muszą liczyć się z tym, że ich kontrahent, który otrzymał zapłatę po umówionym terminie płatności, ma wynikające z art. 481 § 1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm.) prawo do żądania odsetek za czas opóźnienia (ustawowych lub umownych), chociażby nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Izabela Rutkowska

Komentarz 17:  *Mariaem | 2012-12-04 14:11:05 | 83.***.***.156

Dzięki Peterko :)

Już drukuję i czytam !!!

p.s. przeraża mnie ten ogrom zmian...:(( jak Wy sobie radzicie...??? Jak to wszystko oponawać - choćby z grubsza ?

Komentarz 18:  *Regina | 2012-12-04 14:16:26 | 95.***.***.185

Też drukuję, masakra

Komentarz 19:  *Peterka | 2012-12-04 14:18:35 | 193.***.***.110

Http://www.deloitte.ehost.pl/RejestracjaDoc/pl_ZmianyWUstawieVAT_2013v6.pdf

OTWORZYCIE ????

Komentarz 20:  *Mariaem | 2012-12-04 14:25:09 | 83.***.***.156

Otworzyłam - 222 strony - masakra... kiedy ja to ogarnę ????

Dzięki :)

Komentarz 21:  *Peterka | 2012-12-04 14:26:28 | 193.***.***.110

Ufff, no ton dobrze

Komentarz 22:  *Peterka | 2012-12-04 14:26:52 | 193.***.***.110

Deloitte ma zawsze fajne zestawienia.

Komentarz 23:  ~iggaa | 2012-12-04 14:33:44 | 83.***.***.163

Wielkie dzięki Peterko

Komentarz 24:  ~Lippy_ | 2012-12-04 15:40:44 | 93.***.***.224

Dzięki Peterko, a to z tymi kosztami to już jest pewnei dotyczy wszystkich? Bo dla mnie to jest jakieś szaleństwo, jak nad tym zapanować w firmie, w której jest np. 1000 faktur kosztowych miesięcznie? I co z fakturami za towary, które na pełnych księgach nie są kosztem w momencie zakupu dopiero w momencie sprzedaży towaru? Albo co z fakturami zakupu materiałów przy produkcji na pełnych księgach? Przecież tu się nie da określić, kiedy dana zakup stał się kosztem!
A już na pewno pomysł z księgowaniem tego w pozostałe koszty operacyjne jest pomyłką zupełną - można dodać "statystycznie" na kartce, a w księgach co najwyżej przeksięgować z KUP w NKUP, ale nie ma żadnych podstaw do księgowania w ppo!!

Komentarz 25:  *GoskaP | 2012-12-04 16:27:56 | 89.***.***.33

Dzięki wielkie Peterko!! :)
Jesteś WIELKA!! :))

Komentarz 26:  *Peterka | 2012-12-04 20:23:52 | 193.***.***.190

To widać ?

Komentarz 27:  *Weronka | 2012-12-04 20:36:53 | 83.***.***.1

A przychody niezaplacone w terminie 30 dni mozna "wywalic" z opodatkowania ?

Komentarz 28:  *GoskaP | 2012-12-04 21:10:10 | 89.***.***.33

> 26
wielka duchem i sercem, bo wzrostem to nie wiem :))

Komentarz 29:  ~aabb | 2012-12-04 22:44:10 | 95.***.***.147

Do kom 6
np. co z kosztami ubezpieczenia OC
kiedy w koszty do kpir dać drugą ratę /termin płatności po 180dniach od wystawienia polisy/ ?

Komentarz 30:  *Justynab | 2012-12-05 00:56:15 | 83.***.***.226

Ustawa deregulacyjna doprowadzi do upadku wielu firm, większość dłużników jest jednocześnie wierzycielami, w sytuacji kiedy taka firma sama nie otrzyma zapłaty jednocześnie nie mając środków na uregulowanie własnych zaległości popada dodatkowo w długi podatkowe, podatek dochodowy od faktur za których zapłaty firma nie otrzymała oraz podatek dochodowy od kosztów nie opłaconych faktur. Zniesienie barier administracyjnych jakie miała dać ta ustawa doprowadzi jedynie do nagminnej ucieczki firm do konkurencyjnych krajów. Dlaczego my się tak pokornie z tym wszystkim zgadzamy. Jak chcieli ACTA podpisać to były demostracje. A tu podpisali trzeba wykonać, przecież to jest awykonalne i zrujnuje polskie firmy. Dlaczego nie można uzdrowić systemu sądowniczego?

Komentarz 31:  *DarekD | 2012-12-05 21:00:45 | 89.***.***.154

Peterko - masz to gdzieś w formie 'nieposzarpanej' - jakiś link albo dokument? Trochę się to koślawo czyta.

Komentarz 32:  *Marzannaewa | 2012-12-05 21:14:20 | 83.***.***.93

Jest wyżej kom:19, link do całości otwiera się
masakra bardzo dużo tego :(

Komentarz 33:  *DarekD | 2012-12-05 21:27:26 | 89.***.***.154

To juz mam - nie przerobiłem tego jeszcze i dlatego nie skojarzyłem że to jest z tego.

Komentarz 34:  ~Lippy_ | 2012-12-05 23:04:17 | 93.***.***.224

Darek D - ten link to chyba jest do VATu, a to o podatku dochodowym chyba jest ze strony podatki.pl, podaj maila to wyślę Ci całość o dochodowym (to samo co wyżej), chyba, że masz dostęp do tej strony.

Komentarz 35:  *Peterka | 2012-12-05 23:25:23 | 193.***.***.190

Proszę :)

http://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2013-zmiany-w-pit-obowiazek-zmniejszania-kosztow-uzysk
ania-przychodow_4_19443.htm

Komentarz 36:  *Kolezanka | 2012-12-05 23:34:53 | 95.***.***.232

Nie ukrywam, że jestem w lekkim szoku, toż to jakiś kosmos, wrrrrr
dzięki Peterko

Komentarz 37:  *Delfina | 2012-12-05 23:42:02 | 31.***.***.176

Normalnie mnie rozbrajacie tym szokiem i kosmosem.chyba do swiąt nawet w te "cudownie uzdrawiające" artykuły nie zajrzę, nie bedę sobie psuć humoru.((

Komentarz 38:  *Peterka | 2012-12-05 23:45:28 | 193.***.***.190

Delfino, i to jest chyba jedyne zdrowe podejście do sprawy:)

Komentarz 39:  *Peterka | 2012-12-05 23:49:18 | 193.***.***.190

A jak dzis zawitałam do rodzimego US, o okienka VAT i zapytałam się : "Pani Elu co nowego wymodzili nasi ukochani?" dostałam odpowiedz: "Projektami i duperelani się nie zajmuję, przyjdź kochana po nowym roku"

nos na kwintę i wyszłam:( doszłam do wniosku : to jedyna zdrowa na umyśle kobieta .
Delfino, jesteś druga:)

Komentarz 40:  *Delfina | 2012-12-06 00:00:00 | 31.***.***.176

Ja po prostu zdaję sobie sprawe że i tak mnie pewne rzeczy nie ominą, ale podchodzę z dystansem ilekkim humorem do wszystkiego, przynajmniej kontroluję sie by tak podchodzić, bo zauważyłam, że takie podejscie do spraw nie pozbawia mnie niepotrzebnie energii, nie nastawiam sie negatywnie, a pracę księgowej choć ciężkiej i odpowiedzialnej mimo wszystko bardzo lubię i lubić będę.

Komentarz 41:  *Delfina | 2012-12-06 00:07:56 | 31.***.***.176

I tym optymistycznym akcentem pozwólcie że zakończę dzisiejszy wieczór, bo już po północy, oko mi co nieco się przymyka, pora spać i śnić o słodyczy lub goryczy jak kto woli.
dobranocka wszystkim :)))

Komentarz 42:  *Peterka | 2012-12-06 00:08:57 | 193.***.***.190

Dobranocki

Komentarz 43:  *Delfina | 2012-12-06 00:11:01 | 31.***.***.176

Słodkich snów Peterko :)))

Komentarz 44:  *Peterka | 2012-12-06 23:30:59 | 193.***.***.190

Najważniejsze zmiany:

1) Korekta kosztów 30 dni od upływu terminu płatności - W przypadku niezapłacenia kwoty z faktury przedsiębiorca będzie musiał zrobić korektę kosztów uzyskania przychodu (wyksięgowanie kosztów) w 30 dniu od upływu terminu płatności danego zobowiązania. W przypadku, gdy termin płatności na fakturze będzie dłuższy niż 60 dni, moment dokonania korekty kosztów będzie przypadał na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

2) Nie zapłacisz za środek trwały, nie ma odpisów amortyzacyjnych - Nowe przepisy będą miały również wpływ na zaliczanie w koszty do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

3) Korekta odliczenia podatku VAT 150 dni od upływu terminu płatności - W przypadku niezapłacenia kwoty z faktury przedsiębiorca będzie musiał zrobić korektę odliczenia VAT , moment korekty określają przepisy na 150 dni od upływu terminu płatności danego zobowiązania.

Komentarz 45:  *Peterka | 2012-12-06 23:33:49 | 193.***.***.190

Dobre zestawienie Lewiatana

http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2012/1/_files/2012_11/2012_11_20_VAT_2013_201
4_prezentacja_dla_Zarz_du_Tylko_do_odczytu_tryb_zgodno_ci_.pdf

Komentarz 46:  *Peterka | 2012-12-06 23:41:07 | 193.***.***.190

Nowa definicja "Towarów używanych" dla potrzeb VAT


ZWOLNIENIE VAT / Towary używane:

"TYLKO towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności
zwolnionej od podatku, jeżeli nie przysługiwało prawo do
odliczenia podatku naliczonego"

Komentarz 47:  *Ell | 2012-12-07 11:13:52 | 213.***.***.149

Ja jednak poczekam na nowe przepisy, bo projekty ciągle się zmieniają. Z grubsza je znam, w szczegóły na razie nie wgłębiam się.

Komentarz 48:  ~ewkakonewkaaaaa | 2012-12-07 12:28:19 | 83.***.***.233

Do kom.47 to nie projekt to juz podpisane zmiany !

Komentarz 49:  *GosiaM | 2012-12-07 12:37:13 | 94.***.***.100

Na razie jak widzę to tylko ustawa deregulacyjna jest uchwalona i ogłoszona w Dz.U.30.11.2012(czyli metoda kasowa , nowa ulga na złe długi itd.)

natomiast zmiana ustawy vat (czyli to co np.w kom.46 , obow.podatkowy itd.) to prace są w senacie :))

Komentarz 50:  *Ell | 2012-12-07 12:41:20 | 213.***.***.149

Kom. 48 - ustawa deregulacyjna owszem, ale nie ustawa vat. Bo to co jest w ust. dereg. dot. vat to niewielkie zmiany.

Komentarz 51:  *Karolinka | 2012-12-12 08:39:18 | 89.***.***.101

Mam trzy pytania:

1. W przykładzie podanym powyżej o 1000zł - dlaczego w jednym przykładzie w lutym w przychody i koszty księgujemy 1000zł i wówczas jest to neutralne, a w drugim przykładzie (o ile dobrze wnioskuję) w lutym zmniejszam koszty o 1000zł a w marcu zwiększam przychody od 813,01 - więc jestem w plecy o 286,99zł??? Czy to jest dla mnie kara za spóźnienie na której skorzysta US?

2. Jeżeli nie zapłacę po 30 dniach od terminu płatności fakturę za towar handlowy, który nie był jako taki zaliczony do kosztów - bo jesteśmy na księgach - tylko zwiększył stan kont magazynowych - to wówczas też koryguję koszty???

3. w którymś z postów czytałam coś o karze za to spóźnienie w płatności - czy to ta kara zpunktu 1 - czy coś jeszcze innego?

4. Jeżeli mam głównego dostawcę któremu regularnie płacę, ale zawsze po terminie - to czy zbankrutuję? Bo nie widzę możliwości zapłacić nagle wszystko od razu, płacę po terminie bo nie mam więcej - a nie zużywam waciki... :-(

Komentarz 52:  ~iwon01 | 2012-12-12 09:20:05 | 79.***.***.242

Do 1. tam jest mowa o płatności częściowej, przeczytaj uważnie
do 2. moim zdaniem nie, bo nie zaliczone do kosztów podatkowych
do 3. nie wiadomo o czym tam czytałaś
do 4. pewno od razu nie zbankrutujesz, tylko zapłacisz większe podatki

Komentarz 53:  *Karolinka | 2012-12-12 09:36:39 | 89.***.***.101

Faktycznie, z nerwów czytając nie zwróciłam uwagę, że w drugim przykładzie jest zapłacona całość, a w trzecim część..

A jeśli tyczy tej kary - to jak przeglądam teraz - to chyba chodziło o VAT - "nie zastosowanie korekty VAT po 150 dniach powoduje wzrost zobowiązania o 30 %" w poście poniżej którymś tak czytałam i mi się przypałętoło pewnie tutaj. A VAT chyba jeszcze nie uchwalony więc to pewnie jeszcze nie wiadomo.

To teraz mnie męczą tylko te faktury za towar handlowy :( To u nas na prawdę ogromne kwoty. Wszystkie małe sporadyczne faktury kosztowe płacimy prawie w terminie.
Ale towary handlowe nie dajemy rady.

Komentarz 54:  *Rafal911 | 2012-12-14 12:19:10 | 83.***.***.234

Znalazłem to w uzasadnieniu do ustawy : "Przepisy regulują także sytuację, w której kwota zobowiązania jest rozpoznawana w kosztach dopiero po upływie terminu ostatecznego uregulowania zobowiązania (np. dotyczy kosztów bezpośrednich). Wprowadza się zasadę, iż kwota ta nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania."

Czy to moze dotyczyć kosztów WZ i ewent RW do produkcji ?

GOFIN poleca praktyczny serwis internetowy www.PodatekDochodowy.pl »
Powrót do tematów Forum

Zgłoś naruszenie regulaminu
Opcja pozwala na zgłoszenie administratorowi postu jako naruszający regulamin Forum. Opcja ta dostępna jest tylko dla zalogowanych Forumowiczów.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60