"Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 237.11 § 1 k.p. pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników jest obowiązany utworzyć służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp, w której – w zależności od liczby pracowników – zgodnie z § 1 r.s.b.h.p., powinien:
w przypadku zatrudniania do 600 pracowników – co najmniej jednego pracownika służby bhp w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,"


https://www.prawo.pl/kadry/kiedy-trzeba-zatrudnic-pracownika-bhp-na-umowie-o-prace,500030.html