Na pewno za godziny pracy w dniu 12,07 płacisz.
co do zwolnienia, może spróbuj Ty zadziałać ( bo kto w takiej sytaucji) i napisać email do szpitala zagranicznego z prośbą o wystawienie zaświadczenia.
Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, zaświadczenie musi zawierać:

nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis;
początkową i końcową datę niezdolności do pracy.
Zwolnienie lekarskie nie musi być przetłumaczone na język polski, jeśli jest wystawione na terytorium i w językach urzędowych państw:
członkowskich Unii Europejskiej,
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.