Czy po prostu z ryczałtu w widełkach w zw. z przychodem plus
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą m.in. jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. będzie stanowiła kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS w „Monitorze Polskim”

tyle że jeszcze nie ogłoszono