Błąd w poz.1 do VAT z poprz .dnia wystawienia faktury.