Jeśli jest decyzja o kwarantannie dziecka to można skorzystać z zasiłku opiekuńczego. jeśli firma zatrudnia do 20 osób do zus trzeba złozyć druk zus z-3 /pracodawcy/ i zus z-15 a /wypełnia rodzic/ i decyzje o kwarantannie - ksero poświadczone za zgodnośc.
albo zamiast druku zus z 15 a oświadczenie
ze stron zus:
Oświadczenie powinno zawierać:

imię i nazwisko ubezpieczonego,
numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
podpis ubezpieczonego.