Wyjaśnienia są w broszurach
Należy podać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego okres, za który składana jest informacja, lub na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Pomija się osoby zatrudnione na umowach innych niż umowa o pracę. Osoby zatrudnione w części okresu rozliczeniowego pomija się (np. miesiąc – w przypadku kwartalnego rozliczenia lub składania CIT-ST za okres roku podatkowego).