Resort przyznał, że w przepisach dotyczących omawianej ulgi nie ma wytycznych dotyczących sposobu jej stosowania w przypadku, gdy uprawniony podatnik w jednym roku podatkowym uzyskuje dochody zarówno krajowe jak i zagraniczne. W szczególności nie nakazują stosować ulgi w pierwszej kolejności do którejś z kategorii dochodów polskich lub zagranicznych lub stosować ją chronologicznie do okresu uzyskiwania przychodów przez podatnika. W opinii resortu w efekcie to podatnik samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania ulgi.

Wobec powyższego podatnik uprawniony do omawianej ulgi, uzyskujący objęte nią dochody w kraju i za granicą, ma realny wpływ na wysokość swojego rocznego podatku dochodowego. Stosując ją wyłącznie w odniesieniu do dochodów krajowych, podatnik, który zagraniczne dochody rozlicza metodą proporcjonalnego odliczenia będzie mógł skorzystać w odniesieniu do nich z ulgi abolicyjnej.