Koszty poniesione na opinie i analizy konieczne w fazie przygotowywania się do podjęcia decyzji o budowie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową. Takie stanowisko przedstawił NSA w wyroku z dnia 1 lutego 2011 r., II FSK 1603/09.