Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągięto pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;