Podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia do niej prawa, a jeżeli to jest korzystniejsze – w dniu jej wypłaty.