Sc zgłasza rachunki (te o których mowa w art 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego) przez aktualizację CEIDG. Rachunków technicznych, wirtualnych, subkont nie zglasza.