Tak. Zobowiązania publiczno-prawne będą wykazane razem z innymi zobowiązaniami w poz. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania