Trzeba sprzedaż zaewidencjonowac teraz na kasie fiskalnej + czynny żal do US.