Odsetki od dnia, w którym urząd skarbowy zwrócił nadpłatę wykazaną w pierwotnym zeznaniu, do dnia wpłaty równowartości nienależnie otrzymanej kwoty (włącznie z tym dniem). Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego urzędu skarbowego na podstawie polecenia przelewu.