Jeśli to delegacja, to

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,20,20,2252,,,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia.html

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,63,1,stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu.html