Jeśli to nie spółka to tak, jesli spólka to tylko podpisem elektr.