Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzić karty wynagrodzeń.