Nowy rachunek zysków i strat dla zakładu budżetowego (obowiązujący od 2018 r.) nie ma pozycji M. Nadwyżkę środków obrotowych w nowym rzis należy wykazać w pozycji K. "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)".