A jaki podatek opłaca spółka Y za X. Jeśli sp. Y posiada udziały w sp. X, to spółka Y dolicza do swojej podstawy opodatkowania przypadające na nią koszty i przychody podatkowe ze sp. X i od tych podstaw poszczególni wspólnicy sp. Y płacą podatki, każdy za siebie. Wypłacony zysk ze sp. X przypadający na spółkę Y należy zaksięgować w sp. Y na przychody niepodatkowe z dywidendy (konto 75x), Natomiast zysk w sp. Y po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy na podstawie uchwały wspólników sp. Y podzielić pomiędzy jej wspólników (lub przeznaczyć na kapitał zapasowy całość lub część zysku).